Impressum

Impressum:

Let op : De Telemediengesetz (mediawet) verplicht Duitse websites tot het hebben van een Impressum. Dit moet informatie bevatten over de uitgever, inclusief naam en adres, telefoonnummer of e-mailadres en andere informatie, afhankelijk van het type bedrijf. Alle websites die zijn gepubliceerd door Duitse individuen of organisaties vallen onder de wet, dus niet alleen websites met een .de domein. Deze pagina bevat een globale “vrije Nederlandse vertaling” van de Duitse wetgeving en daaraan kan derhalve geen enkel recht ontleend worden. Daarvoor verwijzen we toch weer naar de Duitse Impressum -pagina waarvan het origineel onderaan deze pagina staat.

Aansprakelijkheid voor web-inhoud
De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of actualiteit van de inhoud. Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 Abs.1 TMG alleen verantwoordelijk voor de eigen inhoudelijke tekst volgens de algemene wetgeving. Volgens §§ 8 bis 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om juistheid van overgedragen- of opgeslagen informatie van derden te bewaken of deze te onderzoeken op onwettigheden of onwetmatige activiteiten. De wettelijke verplichting tot verwijdering of blokkeren van het gebruik van deze informatie blijft echter onverminderd van kracht. Er is pas sprake van aansprakelijkheid op het moment dat er een concreet geval is van opgelopen schade door een tekst van de website. Bij het bespeuren van schade door een tekst van de website zal de desbetreffende tekst per ommegaande van de website verwijderd worden.

Aansprakelijkheid voor koppelingen

Ons aanbod bevat koppelingen naar webpagina’s van derden, op wier inhoud wij geen invloed hebben. Derhalve kunnen wij ook iet verantwoordelijk gesteld worden voor deze voor ons onbekende inhoud. Voor de inhoud van gekoppelde webpagina’s zijn dan ook de aanbieders- of beheerders van deze webpagina’s verantwoordelijk. De gekoppelde webpagina’s zijn op het moment van koppelen onderzocht op onrechtmatigheden. Onrechtmatige web-inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van gekoppelde webpagina’s is zonder concrete verdenking op onrechtmatigheden kan niet van ons geëist worden. Bij het bespeuren van schade door een koppeling binnen de website zal deze koppeling per ommegaande van de website verwijderd worden.
Auteursrecht
De door de webbeheerder opgestelde inhoud en producten vallen onder het Duitse auteursrecht. Kopiëren, bewerken, vermenigvuldigen en/of op welke manier dan ook verhandelen, niet vallend binnen de kaders van het Duitse auteursrecht, is zonder schriftelijke toestemming van de auteur of eigenaar verboden. Downloads en kopieën van deze webpagina’s zijn alleen voor privé- en niet voor commerciële doeleinden toegestaan. Voor zover de inhoud die van derden betreft valt deze inhoud onder het auteursrecht van deze derden. Met name de inhoud van derden moet als zodanig herkenbaar zijn. Mocht er desondanks inhoud zijn die tegen het auteursrecht verstoot vragen wij u dit kenbaar te maken. Bij het bespeuren van schade doordat een tekst verstoot tegen het Duitse auteursrecht zal de desbetreffende tekst per ommegaande van de website verwijderd worden.

Privacy
Het gebruik van onze webpagina’s kan in de regel zonder dat daarbij overdracht van persoonsgebonden gegevens nodig is. Voor zover er wel persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, huis- of e-mailadressen) gevraagd worden, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze data wordt zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
Wij wijzen u er verder op dat overdracht van gegevens via internet (bijv. bij correspondentie via e-mail) een veiligheidslek kan bevatten. Waterdichte beveiliging van gegevens tegen misbruik door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de aansprakelijkheidsplicht gepubliceerde adresgegevens door derden ten behoeve van het versturen van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk tegengesproken. De webbeheerders overwegen uitdrukkelijk gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd sturen van reclame, bijvoorbeeld in de vorm van spam-mail.

Annette & Matthias Stuff
Im Hohl 7
57462 Olpe – Hohl
Tel. 0049 (0) 2761 / 66630

Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Annette & Matthias Stuff
Im Hohl 7
57462 Olpe – Hohl
Tel. 02761 / 66630
info@haus-stuff.de

Link naar het OS-platform

De Europese Commissie stelt een platform voor het online beslechten van geschillen (“OS-platform”) beschikbaar. U kunt het OS-platform onder de volgende link oproepen:
www.ec.europa.eu/consumers/odr
We geven er de voorkeur aan om uw bezwaren in onderling overleg op te lossen en daarom nemen wij niet deel aan een Geschillenregeling. Contactgegevens vindt u in ons “Impressum” (zie hierboven).